GIEK og Eksportkreditt Norge setter fokus på miljøhensyn i Arktis

13.-15. september inviterte GIEK og Eksportkreditt Norge OECDs arbeidsgruppe for eksportkredittinstitusjonenes eksperter innen miljø og sosiale forhold til Svalbard for å sette fokus på forholdene i Arktis.

Hovedformålet med møtet var å løfte bevisstheten rundt klima, miljø og sosiale forhold rundt Arktis. Når ting begynner å endre seg i Arktis må eksportkredittinstitusjonene tenke på hva de skal ta stilling til når de skal finansiere handel innen olje og gass, transport, turisme, fiske m.m. En gruppe eksperter fra både frivillig, offentlig og privat sektor, inkludert Statoil og Arktisk råd, var invitert til å komme med faglige innspill til temaet.

-Vi ser økt aktivitet og basert på alle prognoser kommer Arktis til å bli mer og mer relevant. Ikke minst når det gjelder turisme og skipsfart gjennom arktiske farvann nå som isen smelter og nye gjennomfartsmuligheter åpner seg, sier Kamil Zabielski, teamleder for bærekraft og eksport på menneskerettigheter i GIEK. Han forteller at tilbakemeldingene på møtet og valg av tema var overveldende positive.

-Dette viser at det er et spesielt behov for økt bevissthet rundt forholdene i Arktis ved behandling av søknader til prosjekter som berører disse områdene.  Man snakker om klimaendringer hele tiden, men lite bevissthet rundt dette i denne konteksten - både lokale miljøendringer og globalt, sier Zabielski.

Medlemmer fra 25 land deltok på møtet. Observatørlandene Russland og Brasil var også invitert og tilstede.

 

Likt grunnlag for vurdering av skipsfart

Møtet på Svalbard dekket også temaer innen sjøfart og menneskerettigheter. Eksportkreditt Norge og GIEK leder en undergruppe for mobile enheter som har i overkant av 20 medlemsland. Formålet for gruppen er å etablere en felles forståelse om hvordan eksportkredittinstitusjoner skal behandle miljø, sosiale forhold, biodiversitet, arbeidsforhold, HMS, o.l. knyttet til søknader for mobile enheter og særlig innen skipsfart. Per i dag er det forskjellig praksis og tolkning av regelverk blant de ulike institusjonene, og det er behov for felles retningslinjer som sikrer et likt grunnlag for behandling av søknader uavhengig av land og institusjon.

Menneskerettigheter var også tema på møtet. FN planlegger å komme med en veiledning for eksportkredittinstitusjoner vedrørende implementering av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter. Anita Ramasastry, ansvarlig for dette arbeidet i FN, var derfor invitert for å bli orientert om hva som er realistisk for eksportkredittinstitusjoner å kunne vurdere i behandling av søknader om finansiering og garantier.