Dokumentasjonskrav under kredittforsikringen - Utdypelse av Generelle vilkår

GIEK Kredittforsikring har i den senere tid forsøkt å inndrive fordringer rettens vei i utlandet, uten gjennomslag grunnet mangelfull dokumentasjon.

Målet vårt er å ha fornøyde kunder som har en god opplevelse av produktet vi tilbyr og at forventningen om erstatningsutbetaling innfris når betaling uteblir.

Vi har imidlertid sett eksempler på at kunder har tolket kravet til «gyldig fordring» i kredittforsikringspolisen galt.

For å tydeliggjøre dette kravet, og for å minimere risikoen for uventede avkortninger eller avslag på erstatning, sendte vi ut et brev i uke 38-2013 til alle våre kunder, med en Utdypelse av punktet rundt gyldig fordring i Generelle vilkår.

Innholdet i brevet var som følger;

Kredittforsikringen er betinget av en fordring 1) mot korrekt kjøper som er 2) skriftlig og 3) gyldig, jfr. Art. 3,1 i våre Generelle vilkår for Kredittforsikring.

Selger må dermed påse at korrekt dokumentasjon foreligger.

  • At fordringen må være etablert mot korrekt kjøper betyr at selger må inngå avtale med og fakturere den kjøper som er godkjent for kreditt under forsikringen. Tap som følge av at noen urettmessig har utgitt seg for å være kjøper er ikke dekket.
     
  • At fordringen skal være skriftlig betyr at selger må kunne dokumentere hvilke betingelser som var avtalt med kjøper før levering fant sted. Kredittforsikringen dekker kjøpers manglende vilje og evne – ikke manglende plikt – til å betale. Dersom fordringen er omtvistet, må den stadfestes ved dom eller på annen bindende måte før ansvar under forsikringen inntrer.

  • At fordringen skal være gyldig betyr at den skal ha rettsvirkning. Selger må dermed sørge for at den oppfyller de materielle og formelle krav som måtte gjelde for inndrivelse i kjøpers hjemland. Kredittforsikringen forutsetter ikke et bestemt lovvalg eller verneting, kun at en dom for fordringen kan oppnås og fullbyrdes mot kjøper i kjøpers jurisdiksjon.

    Hvilken dokumentasjon som kreves for å etablere en gyldig fordring vil kunne variere fra land til land. Krav til en bestemt dokumentasjon og form vil kunne gjelde, eksempelvis kontrakt signert i forkant av levering, ordre, ordrebekreftelser, faktura, transport- og tolldokumenter samt mottakskvittering. Det vil også kunne gjelde krav til bestemte avtaleklausuler, og til at kun bestemte signaturer binder kjøperselskapet.

    Vi tar ikke stilling til gyldigheten av de avtaler våre kunder inngår med sine kjøpere. Selger bærer selv dokumentasjonsrisikoen under forsikringen, og innhenter den juridiske bistand de ønsker i den forbindelse.

Dersom dokumentasjonen mot korrekt kjøper er mangelfull, vil et forsikringsoppgjør kunne avkortes tilsvarende det tap mangelen måtte medføre. Forsikringen vil likevel gjelde dersom selger har utvist slik aktsomhet som med rimelighet kunne kreves i forbindelse med avtaleinngåelsen.

Ta kontakt med vår juridiske avdeling ved spørsmål.