Hvorfor kredittforsikring?

Sikre inntekter og bunnlinje

Kundefordringer representerer store verdier. Ofte har norske bedrifter utestående kundefordringer som overstiger egenkapitalen. Tap på kundefordringer kan utradere overskudd og i verste fall føre bedriften ut i finansielle problemer. Med kredittforsikring er du sikret oppgjør. Du gir fra deg en liten margin og får en mer stabil bunnlinje.

Mer profesjonell kredittgivning

Våre profesjonelle kredittrådgivere vurderer dine kunder slik at din bedrift ikke tar unødig risiko ved kredittgivningen. Din portefølje blir gjennomgått og overvåket på jevnlig basis og det settes opp kredittgrenser på dine kunder. Vi har oversikt over tusenvis av bedrifter i hele verden. Våre kredittvurderinger baserer seg på langt mer informasjon enn man selv kan finne.

Vinne nye kunder og øke topplinjen

90% av all handel skjer på kortsiktig kreditt. Kreditt er et konkurranseparameter som kan være sentralt for å vinne nye kunder. Med en kredittforsikring kan du gi dine kunder kreditt og samtidig være sikker på at du får oppgjør.

I vekstmarkeder er ofte rentenivået høyt og alternativet til leverandørkreditt dyrt. Jo høyere rentenivået i din kundes hjemland er, jo større er verdien av kreditten som din bedrift kan tilby.  

Få tilgang på likviditet ved å belåne eller selge fordringene

Vi samarbeider med en rekke finansinstitusjoner. Har du tegnet kredittforsikring så kan en av våre samarbeidende banker innvilge deg finansiering med grunnlag i kundefordringene. Dette kan skje via factoring eller fakturasalg.

Factoring

Factoring innebærer at bedriften får utbetalt inntil 90% av fakturabeløpet så snart salget gjøres. Restbeløp minus et gebyr utbetales når sluttkunden betaler. Banken tar pant i forsikringen som utstedes og har rett til forsikringsoppgjøret. Din bedrift oppnår bedre likviditet og får sikkerhet for oppgjør. Med GIEK Kredittforsikring blir finansieringsgrunnlaget høyere, og kan du få finansiert fordringer mot debitorer over hele verden. Din bedrift kan vokse raskere!

Vi samarbeider med ledende finansinstitusjoner på området.

Fakturasalg

Fakturasalg innebærer at du selger dine fakturaer (fordringer) til en bank. Gjelder fakturaen eksportsalg, så vil de fleste banker kreve at fakturaen er kredittforsikret. Salg av faktura gir flere fordeler:

- Likviditen blir bedre

- Mer fleksibel håndtering av arbeidskapital. Fordringene kan selges når du har behov for det, f.eks i forbindelse med sesongmessige svingninger

- Bankens regressmulighet faller bort

- Bedriften oppnår bedre nøkkeltall, se mer under

Oppnå bedre nøkkeltall - ROCE (Return on Capital Employed)

Bedrifter blir av eiere og långivere målt på en rekke nøkkeltall. Et mye brukt parameter er Gjeld/EBITDA. Flere finansinstitusjoner tilbyr utkjøpsordninger hvor bedriften selger sine kundefordringer. Bedriften mottar kontanter som kan nedregulere gjelden. Balansen blir mindre og nøkkeltallet Gjeld/EBITDA forbedres. Dette gjør det lettere å overholde covenants og bedriften får billigere finansiering.

Utkjøpsordningene vil som regel forutsette at fordringene er kredittforsikret.

Vi samarbeider med ledende finansinstitusjoner og kan hjelpe din bedrift med å sette opp et utkjøpsprogram.

Reverse Factoring & Supply Chain Financing (SCF)

GIEK Kredittforsikring har tilpasset forsikringsvilkårene for å kunne dekke kredittsikringsbehov i banksektoren. Med avtale fra GIEK Kredittforsikring så kan banken redusere kapitalbinding og finansiere mer.

Flere og flere bedrifter tilbyr sine leverandører å delta i Supply Chain program. Programmene innebærer at en bank diskonterer fordringene som leverandør har på sin kunde. Forutsetningen for at en leverandør skal finne dette attraktivt er at finansieringskostnaden er lavere enn kostnaden på kassekreditten.

I SCF oppsett, så bestemmes rentesatsen av kjøpers kredittverdighet. Banken får en økt eksponering mot kjøper, som det må holdes av kapital for. Banken kan tegne en kredittforsikring for å redusere kapitalbinding og kredittrisiko. Ofte vil forsikringskostnaden være lavere enn bankens kapitalkostnad.