GIEK Kredittforsikring Klageorgan

Klagemulighet

Dersom Forsikringstaker mener at GIEK Kredittforsikring AS (GK) har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen, eller i et erstatningsoppgjør, ønsker vi at dere tar dette opp med oss.

Ansvaret for GKs klagebehandling er lagt til et eget klageorgan, selskapets compliance funksjon, som er uavhengig av den ordinære saksbehandlingen i selskapet. GKs klageorgan skal sørge for en særskilt vurdering av saken og sikre at mulige interessekonflikter blir identifisert og håndtert.

I utgangspunktet ønsker vi at alle saker løses direkte med saksbehandler. Dersom det ikke oppnås enighet med saksbehandler, vil klageorganet kunne foreta en ny uavhengig gjennomgang. Det er Forsikringstaker selv som skal kontakte klagebehandlingsansvarlig.

Vi ber om at «Skjema til Klageorgan» (jf. link nedenfor) fylles ut og oversendes som vedlegg til følgende e-postadresse:

klageorgan@giekkreditt.no

Den som fremmer en klage skal, innen en uke etter at selskapet har mottatt klagen, få en skriftlig tilbakemelding om videre saksgang og/eller motta en bekreftelse på at klagen er mottatt. Forsikringstaker skal skriftlig informeres av GK om klagebehandlingsprosessen og forventet behandlingstid. I henhold til GKs generelle vilkår, skal klagen være behandlet senest 30 dager etter at den er mottatt.

Link til skjemaet Forsikringstaker skal bruke finner du ved å trykke her: «Skjema til Klageorgan»