Slik fungerer vår kredittforsikring

Kredittforsikringsavtalen

Kredittforsikringsavtalen er i utgangspunktet en rammeavtale som sikrer hele bedriftens kredittsalg. Når avtalen er undertegnet, vil premiesatsen være uavhengig av hvem kjøperen er eller hvilket land kjøperen befinner seg i for det enkelte salg. Premien regnes ut fra selskapets totale kredittsalg i en gitt periode multiplisert med den premiesatsen som er satt i avtalen. Premiesatsen bestemmes ut i fra forsikret salgsvolum, bransje, markeder, egenskaper ved kjøperne og selskapets tapshistorikk.

Kostnaden ved forsikringen kan du legge inn i din kalkyle slik at at premien ikke reduserer dine egne fortjenestemarginer. Samtidig må du også ta med i regnestykket at kredittforsikring vil kunne være med på å redusere selskapets finanskostnader ved at banken din kan gi deg bedre betingelser.

I polisen kan det fastsettes det særskilte kredittgrenser for den enkelte kjøper. Dette beløpet setter en øvre grense for hvor mye selskapet kan ha utestående til enhver tid på en debitor. Beløpet blir fastsatt etter en grundig kredittsjekk av kjøper fra GIEK Kredittforsikrings side.

Polisetakers plikter

Periodevis salgsoppgave må sendes inn. Premien faktureres basert på innlevert salgsoppgave.

Dersom en utestående faktura har forfalt med mer enn tretti dager, må ytterligere leveranser holdes tilbake. Melding om betalingsmislighold må rapporteres innen 60 dager etter forfall.

Krav om erstatning må sendes inn særskilt sammen med dokumentasjon for fordringen. Både før og etter utbetaling legger vi opp til et nært samarbeid med forsikringstaker for best mulig å sikre inndrivelse av utestående beløp.

Utbetaling av erstatning vil finne sted innen 30 dager etter at dokumentert krav er mottatt dersom kravet skyldes insolvens eller politisk risiko. Skyldes tapet ren betalingsuvilje fra privat eller offentlig kjøper, skjer utbetaling normalt etter 6 måneder.