Prising kontraktsforsikring

Prisen på en kontraktsforsikring settes som en prosentsats av omsetningen du forsikrer.

Risikonivået på din transaksjon er avgjørende for hva forsikringen koster. Vår risikomodell tar utgangspunkt i en rekke faktorer for å beregne prisen. Noen av de viktigste faktorene ser du her:

Forsikret omsetning. I forsikring gjelder de store talls lov. Jo større omsetning som forsikres jo lavere blir premiesatsen. Vi ønsker at du skal forsikre hele din kredittportefølje hos oss. Dette gir bedre diversifisering, slik at vi kan tilby en lavere pris, enn om du kun vil forsikre et "utvalg".

Debitors finansielle situasjon. Solide motparter gir lavere risiko.

  1. Sykliske bransjer innehar mer risiko enn mer stabile bransjer.
  2. Vi kan forsikre løpetider inntil 2 år. Kort kredittid gir bedre visibilitet og lavere risiko.
  3. Norge ansees som et lavrisikoland. Andre land kan ha større politisk risiko (risiko for sanksjoner og overføringsproblemer). Se www.giek.no/landrisiko for fullstendig oversikt.

Økt egenandel. De fleste av våre kunder tegner forsikringer med 90% dekning. Dersom du er villig til å ta en høyere egenandel, så kan vi redusere prisen.

Katastrofeavdekning. Noen av våre kunder ønsker primært å forsikre seg mot "katastrofer". Vi kan sette opp forsikringsavtalen slik at du selv tar alle tap som er under en gitt terskel, og så tar vi alle tap over det definerte nivået. En slik forsikring vil koste mindre, og gir likevel trygghet ved verst tenkelige scenario.

I prinsippet kan du selv bestemme hva forsikringen skal koste, ved å sjonglere på ulike variabler. Kostnaden ved forsikringen kan du legge inn i din kalkyle slik at premien ikke reduserer dine egne fortjenestemarginer. Samtidig må du også ta med i regnestykket at kredittforsikring vil kunne være med på å redusere din bedrifts finanskostnader ved at banken din kan gi deg bedre betingelser.

Kredittgrensebehandlingsgebyr. Når man får en kredittgrense under sin kredittforsikringspolise, påløper det et behandlingsgebyr. Dette fordi GIEK Kredittforsikring pådrar seg en rekke kostnader for hver kredittgrense som utstedes. Når man søker om en kredittgrense kjøpes det inn en kredittopplysningsrapport som grunnlag for vurderingen. Avhengig av kredittgrensens størrelse blir denne kredittgrensen gjenstand for behandling hos; En eller to underwritere, Leder for UW, Kredittkomite eller Styre. Dersom kredittgrensen godkjennes vil selskapet også bli lagt til overvåking. Disse kostnadene skal dekkes inn gjennom behandlingsgebyret. Dersom kredittgrensesøknaden er under TNOK 300 vil behandlingsgebyret være lavere, da færre personer er involvert i vurderingen.  Se tabell under: